Λίγα λόγια για το Εργο


Η  εμπλοκή μας στο έργο έχει πολλαπλούς στόχους. Εκπαιδευτικούς ,Περιβαλλοντικούς και Κοινωνικούς .

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι συνίστανται στην ανάπτυξη Ψηφιακών δεξιοτήτων στα πεδία της Ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ,χρήση Ιντερνέτ ,λογισμικό παρουσιάσεων .επεξεργασία εικόνας, εισαγωγής   στον προγραμματισμό. Επίσης η ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά και η επίλυση τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν εντάσσεται εδώ.  

Η Περιβαλλοντικοί στόχοι  σχετίζονται  με την ενασχόληση μας με το Υδάτινο κόσμο της λίμνης Υλίκης  οποία θα εξερευνηθεί με την βοήθεια του Hydrobot.Παράλληλα με τις μετρήσεις  ,θα ερευνηθεί και ο υδάτινος κόσμος με τη χρήση κάμερας ,και θα γίνει μια καταγραφή των απειλών που αυτός  υφίσταται .Θα καταγραφούν και θα αναλυθούν ακόμη οι κίνδυνοι που προέρχονται από το ανθρωπογενές περιβάλλον. Στόχος  της δράσης αυτής είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και επαγρύπνηση. Επίσης η εξερεύνηση και λήψη μετρήσεων θα γινει  στην  περιοχή Σκορπονέρια  του  Ευβοϊκου Κόλπου , μια περιοχή οπου εκβάλλουν υπόγεια ύδατατα απο την λίμνη Παραλίμνη ( της Υλίκης)

Η εργασία σε ομάδες , η διαβούλευση για την εύρεση της καλύτερης λύσης, η κατανομή των εργασιών ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων ,η χρήση του Forum στη σελίδα του έργου , και η επαφή με άλλα σχολεία που υλοποιούν παρόμοιο έργο ,είναι ο τρόπος εργασίας που καλλιεργεί κοινωνικές δεξιότητες.

Ιδιαίτερη προσπάθεια θα καταβληθεί στην αξιοποίηση  Ελευθέρου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (Open  Source Software).

Το υλικό  και  ο πηγαίος  κώδικας  εφαρμογών που ενδεχομένως θα παραχθούν θα είναι επίσης ελεύθερα διαθέσιμα .